čeština   Deutsch   English   français   polski  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

[Klocek 20-III-B]

Publication structure:
 • Klocek 20-III-B
  • Głos Jaśnie Wielmożnego Szymona Grzybińskiego Pisarza Ziemskiego Owruckiego
  • Odpowiedź Z Strony W. Jana Tadeusza a Wischling Sieberga Woiewody Brzeskiego Lit: Powoda
  • Wypis z Xiąg Grodzkich Zamku Żytomirskiego
  • Kopia Responsu. J.W. JMći Pana Szembeka, Woiewody Inflantskiego. Do J.O. Xćia JMći Sanguszka, Marszałka Nadwornego W.X. Litt: Dnia 16. Febr: 1754. danego
  • Działo się w Warszawie w Pałacu Jaśnie Wielmożnego Xiędza Andrzeia Młodzieiowskiego Biskupa Poznańskiego y Warszawskiego, Kanclerza Wielkiego Koronnego w Piątek naybliższy przed Zielonemi Świątkami, to iest Dnia Drugiego Miesiąca Czerwca, Roku Tysiąc Siedemset Siedmdziesiąt Piątego
  • Kopia Listu J.O.Xcia JMći Prymasa do J.W. Jmći Pana Woiewody Krakowskiego Hetmana W.K. z Skierniewic die 25. Februarij 1754
  • Actum in Curia Regia Varsaviensi Sabbatho ante Dominicam Misericordiae videlicet, die Vigesima Quarta Mensis Aprilis Anno Domini Millesimo Septingentesimo Septuagesimo Tertio
  • Przymowienie Się W Sprawie UUr: Instygatorow Oboyga Narodow i Ich Donoszącego Ur: Woyciecha Turskiego Szambellana Jego Krolewskiey Mości
  • Replika Z Strony W. Xiążęcia Ponińskiego Podskarbiego Wielk: Koronnego, czyli Głos odpowiedni na Replikę z Strony Ur: Delatora przed Sądem Seymowym
  • Actum in Curia Regia Varsaviensi Die Prima Mensis Septembris, Anno Domini Millesimo Septingentesimo Nonagesimo
  • Sprawa UUr. Instygatorów Oboyga Narodów i Ich Donoszącego Ur. Woyciecha Turskiego Szambellana J.K. Mości. Przeciwko Wielmożnemu Adamowi Łodzia Xiążęciu Poninskiemu
  • Odpowiedz Z Strony UUr. Instygatorów Oboyga Narodow, i Ich donoszącego Wielmożnego Adama Łodzia Xiążęcia Poninskiego Podskarbiego W. Kor: Pozwanego i Powoda Przeciwko Urodzonemu Woyciechowi Turskiemu Szambelanowi J. K. Mci
  • Odpowiedz W. Xcia Ponińskiego Podskarbiego W. K. Urodzonemu Turskiemu Delatorowi, na Zarzut brania Pensyi Zagranicznych
  • Relacya Z Examinu Kommissyi Skarbu Koronnego : Przez Deputacyą od Stanow wyznaczoną do weyrzenia w zaskazrżenie Dekretow teyże Kommissyi w Stanach Rzplitej [...] 17, Miesiąca Marca Roku 1791. uczyniona, y z rozkazu Nayias: Stanów wydrukowana
  • Memoryał Do Przeswiętnych Stanow, Nayiasnieyszey Rzeczy Pospolitey Na Seym Coronationis Nayiasnieyszego y Naypotęznieyszego Stanisława Augusta Krola Polskiego Wielkiego Ksiązęcia Litewskiego etc. Zgromadzonych
  • Memoryał Do Przeswiętnych Stanow Nayiasnieyszej Rzeczy-Pospolitey Podczas Generalnego Seymu Warszawskiego Zgromadzonych / Przez X. Jana Wędrychowskiego Plebana w Wielkiey Woli pod Warszawą ad Campum Electoralem, Podany. Dnia 4. Października R. P. 1762
  • Głos Wolny Podczas Powszechnego całej Przeświętney Ziemi Warszawskiey Na Seymik Gospodarski Ziazdu, Do Jaśniewielmoznych, Wielmoznych Ichmościow Panow teyże Ziemi Urzędnikow [...]
  • Uwiadomienie Sprawy Administracyi J.K. Mości Dobr Stołowych Litewskich, z J.W. J.P. Antonim Tyzenhausem Podskarbim Nadwor: Lit: zaszłey
  • Przełozenie Sprawy z Strony U. Stanisława Potockiego Bywszego Chorązego W. Koronnego, i Jnnych z Nim Wspoł Powodow Wraz z Odpowiedzią
  • Replika W Sprawie UUrr: Instygatorow Oboyga Narodow I Ur: Woyciecha Turskiego Szambellana J.K. Mci Skarzącego, Przeciwko W. Adamowi Łodzia Xięciu Poninskiemu Podskarbiemu W. Koronnemu Oskarzonemu
  • Przyczyny Na fundamencie Praw Oyczystych dla ktorych nie może się mieścić w Sądach J.K. Mci Assessorskich, pluralitas Votorum: ani od nich Appellacya
  • Oswiadczenie J.W. Antoniego Tyzenhauza Podskar: N: Litt: z okoliczności niżej wyrażonych pochodzące w następuiącey opisane osnowie
  • Sprawa Skarbu Rzeczypospolitey Z Instancyi JWJP. Eustachiego Chrapowickiego, Instygatora W. Xstwa Litewskiego. Z JWJP: Antonim Tyzenhauzem, Podskarbim Nadwornym W. X. Litewsk: [...]
  • Mniemanie Jakoby Proboszcz Kalwaryi Nowego Jeruzalem w Górze gwałcił Prawa Koronne przez dochodzenie w Sądach Duchownych odzyskania Dobr Kościoła swego; Odkryte Roku Pańskiego 1760
  • List Jaśnie Wielmożnego Jego Mości Pana Seweryna Rzewuskiego Hetmana Polnego Koronnego, do Prześwietnych Woiewodztw, Ziem, y Powiatow, na Seymiki Przedseymowe Poselskie, pisany Roku 1776
  • Uwiadomienie O Sprawie y Dekrecie oczewistym Kompromisarskim, et de valore tegoż Dekretu za przyznanemi Zapisami między Imć PP. Szaniawskimi y Nornickim w Nowogrodku ferowanego
  • Kopia Memoryału podanego przez Wielkiego Posła Rossyiskiego = Copie du pro Memoria presenté par l'Ambassadeur de Russie
  • Ordynacya Kommissyi Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego Pod Prezydencyą Jaśnie Wielmożnego Jmci Pana Teodora Wessla Podskarbiego Wielkiego Koronnego Kawalera Orderu Orła Białego.
  • Generalny Urząd Poczt J.K.Mci Tak W Koronie, Jako W Wielkim Xięztwie Litewskim. [Inc.:] Kiedy w Roku przeszłym 1765. wydanym Uniwersałem [...]
  • Moneta Pruska. Moneta Pruska Drobna. Działo się na Sessyi Ekonomiczney w Warszawie Dnia 4. Miesiąca Stycznia Roku Pańskiego 1782
  • Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego. Uniwersał względem Czopowego y Szelężnego
  • Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego. Uniwersał in ordine Monety Zagraniczney
  • Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego. [Uniwersał w sprawie bicia monety]
  • [Inc.:] Ponieważ w tak prędkim czasie cały Kray Korony Polskiey Nowobitą Srebrną Monetą w Mennicy J.K.Mci Warszawskiey [...]
  • Kommissya Rzeczy-Pospolitey Skarbu Koronnego. Uniwersał względem monety fałszywey
  • Stanisław August Z Bozey Łaski Krol Polski, Wielki Xiąze Litewski. Uniwersał na Seymik przed-Seymowy Poselski
  • Serenissime Ac Potentissime Rex! Excellentissimi Senatores atque membra Serenissimae Reipublicae Polonae honoratissima!
  • Declaration de la part de sa Majesté impériale de toutes les Russies, faite par son Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire le Prince de Repnin à la République de Pologne, confederée à la Diéte de 1766
  • Deklaracya Nayiaśnieyszey Imperatorowey JMCi przez Xcia JMCi Repnina Posła Wielkiego do Nayiaśnieyszey Rzeczypospolitey Polskiey zkonfederowaney na Seymie Roku 1766. uczyniona
  • Deklaracya Nayiaś: Imperatorowey IMci Całey Rossyi, Nay: Krolowi JMci y Rzeczy-Pospolitey Polskiey uczyniona
  • Przełozenie Powtorne Sprawy Wielmożnego Jana Tadeusza à Wischling Sieberga Woiewody Brzeskiego Litewskiego Powoda, Przeciwko: Jaśnie Wielmożnemu Piotrowi Kurlandyi i Semigalii Xiążeciu, oraz UUr: Konsyliarzom naywyższym tychże Xięstw pozwanym
  • Actum in Curia Regia Varsaviensi Feria Tertia post Dominicam Conductus Paschae videlicet, die vigesima Mensis Aprilis Anno Domini Millesimo Septingentesimo Septuagesimo Tertio. [Inc. tekst pol.:] My Senatorowie y Ministrowie niżey podpisani
  • Actum in Curia Regia Varsaviensi Feria Tertia post Dominicam Conductus Paschae videlicet, die vigesima Mensis Aprilis Anno Domini Millesimo Septingentesimo Septuagesimo Tertio. [Inc. tekst pol.:] My Posłowie na Seym blisko następuiący [...]
  • Memoryał do Prześwietnych Stanow Rzeczypospolitey zgromadzoney na Elekcyą w Roku 1764.
  • Do Przeswietnego Nayiasnieyszey Rzeczypospolitey Polskiey Stanu Rycerskiego na Przed-Koronacyine Seymiki ziezdżaiącego się List o Indygenat upraszaiący
  • Remanifestacya y Protestacya Szlachetnego Magistratu Torunskiego Przeciwko Z Jego Tytułem Bogdanowi Hazie Radliczowi Względem Wielorakich Obmowisk, Szkalowania, Sławy oszpecenia, tudziesz rożnych Obelgow y Fałszow, w Manifestacyi Jego bezboznie y bez wstydu rozgłoszonych
  • Kopia Listu Ciekawego Od pewnego Przyiaciela pisanego przy kommunikowanym Remanifeśćie od Xiążęcia JMći Sanguszka Marszałka Nadwornego Litewskiego, względem podzieloney Ordynacyi Ostrog. w Grodzie Warszawskim uczynionym
  • Propozycye Ad deliberandum na Seymie Convocationis 1764
  • Stanislaus Augustus Dei Gratia Rex Poloniae Magnus Dux Lithvaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae [...]. [Inc.:] Vobis Generosis, Nobilibus, et cujusvis conditionis hominibus
  • Manifest J. O. XCia JMCi Janusza Sanguszka Marszałka Nadwornego W. X. Litt.
  • Odpowiedz Od JWW. Andrzeia Sierakowskiego Straznikowicza Koronnego Szambelana Jego Krolewskiey Mci i Heleny z Pruszynskich Małzonkow na Jllacyą z Strony WW. Wąsowiczow Szambelanow J. K. Mci także Małzonkow do JOO. Departamentu wniesioną następująca
  • Tabella Długow Jaśnie Oświeconego Xięcia Jmci Jerzego Marcina Lubomirskiego [...] przez Kompromis dnia 20. Xbris 1781. A. między J. O. Xiążęciem Jmcią Adamem Łodzią Ponińskim Podskarbim W. Kor. [...] odprawiony
  • Manifest J. O. Xiązęcia Jmci Marcina Lubomirskiego Generała Lieutenata W. K. In Diligentia Uczyniony
  • List J. W. Jmci Pana Rzewuskiego [...] Pisany do Xięcia Imci Sanguszka [...] z Podchorzec Dnia 6. Marca Roku 1754.
  • Przełozenie Jnteressu W. i Ur. Xiąząt Sanguszkow Przeszłego y Teraznieyszego Starostow Y Woyta Krzemienieckich Z Miastem J K. Mci Krzemiencem
  • Manifest J. W. JMći Pana Stanisława na Swidnie Swidzinskiego Woiewody Bracławskiego, Przeciwko J. O. Xćiu JMći Sanguszkowi [...] coram Actis Publicis uczyniony
  • Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego. Uniwersał względem Czopowego od Trunkow z Zagranicy przychodzących, i expedycyi Kupcow
  • Pluralitas Ale Per Vota Secreta : Proiekt Pewnego Senatora Duchownego na Seym Konwokacyi 1764
  • Kommissya Rzeczypospolitey Skarbu Koronnego. Uniwersał zakazuiący nawozu i kursu Monety srebrney Pruskiey, oraz wywozu Kraiowey
  • My Marszałkowie Generalney Konfederacyi Oboyga Narodow, z przybranemi y przysięgłemi Konsyliarzami związkiem nierozerwaney iedności spoieni. [Inc.:] Wiadomo czyniemy wszelkiey kondycyi Obywatelom
  • Na Propozycye od J.O. Xiążęcia JMci Prymasa do Rady Przytomnego Senatu podane. Zdanie J.W. JMci Pana Franciszka Bielinskiego Marszałka Wielkiego Koronnego. Dnia 8. Pazdziernika Roku 1763
  • Deklaracya Jmieniem Krola JMci Pruskiego przez Jego Ministra Pełnomocnego Zkonfederowaney Rzpltey na Seymie Roku 1766. uczyniona
  • Manifestum Jllustrissimi ac Excellentissimi D[omi]ni, D. Ludovici Constantini Comitis in Włodawa et Rożanka Pociey [...] In publica gravique oppressione Personae, et Ministerij sui, contra Personas in contextu expressas, ad Notitiam Universalem, tam Sarmatici, quam totius Orbis, Porrectum
  • Krotka Informacya Długu winnego u Rzeczypospolitey Wielkiego Xięstwa Litewskiego, Sukcessorom Titusa Liviusa Boratyniego, y Kredytorom, na Seym in Anno 1719 podana
  • Uwiadomienie Z strony XX. Trynitarzów Wileńskich Antokolskich Ex gravamine od procederu Magistratu Wileńskiego przed sąd J.K. Moci[!] Zadworny pozywaiących
  • Replika w Sprawie o Korkozyszki, W którey Prześwietna Kapituła Wileńska defendendo rem sui Corporis titulo Seminaryi, pokazuie czym są zarzuty JW. JP. Giedroycia Oboźnego Litt., w głosie iego replikowym przepowiedziane
  • Wiadomosc o Korkozyszkach w Powiecie Ośmiańskim sytuowanych do Seminarium Diecezyi Wileńskiey pod Rządem Kapituły zostaiącego należących