čeština   Deutsch   English   polski   français  

Publication

Export metadata

rdf   ris   bibtex

Favourite positions

Tagging
just private
Please login or register to use additional features!

Save this address

 • Add to bookmarks
 • bookmarks

Publication description

Studia Włocławskie. T. 9 (2006)

Publication structure:
 • Studia Włocławskie
  • Studia Włocławskie. T. 9 (2006)
   • Spis treści = Contents (Studia Włocławskie. T. 9/2006)
   • Słowo wstępne Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa
   • Życiorys księdza profesora Jana Nowaczyka
   • Bibliografia podmiotowa księdza profesora Jana Nowaczyka
   • Koncepcja sprzeczności w logice formalnej i diamacie
   • Formy uczestnictwa człowieka we wspólnocie według Karola Wojtyły
   • Krytyka i prawda w filozofii Edmunda Husserla
   • Ekofilozofia - nauka na progu XXI wieku
   • Transplantacje - nowy sposób miłości bliźniego. Wybrane aspekty medyczne, etyczne i prawne
   • Wyznania wiary starożytnego Kościoła
   • Reinterpretacja apokatastazy jako urzeczywistnienia chrześcijańskiej nadziei w ujęciu teologii chrześcijańskiego Wschodu
   • Prymat papieski we współczesnych dyskusjach ekumenicznych
   • Ateizm - „najpoważniejszy problem naszych czasów”
   • Treści teologiczno-celebracyjne obrzędów Komunii
   • Sprawowanie Eucharystii w odbiorze świeckich uczestników liturgii
   • Katecheza przygotowująca do pierwszej Komunii
   • Ewaluacja homilii
   • Nietypowe zdarzenia a rozwój człowieka
   • Umieranie i śmierć Jana Pawła II znakiem dla współczesnego świata
   • Główne idee duchowości franciszkańskiej
   • Znaczenie kultu Serca Jezusowego dla życia duchowego według św. Józefa S. Pelczara
   • Kapituła katedralna i rada kapłańska - stary i nowy senat biskupa diecezjalnego. Podstawy historyczno-prawne
   • Procesowe zadania promotora sprawiedliwości na etapie zaskarżenia małżeństwa i zawiązania sporu
   • Ważność i aktualność czynności kanonicznych poprzedzających zawarcie małżeństwa. Sugestie i uwagi prawno-duszpasterskie
   • Wokół kanonizacji biskupa Stanisława
   • Z dziejów chrześcijaństwa na ziemi wolińskiej
   • Diecezja kruszwicka, jej początki i przejście do Włocławka
   • Katalogi biskupów włocławskich
   • Dobra biskupów włocławskich w ziemi dobrzyńskiej w świetle dokumentów Archiwum Diecezjalnego we Włocławku
   • Św. Stanisław BM - patron kościołów parafialnych w diecezji włocławskiej
   • Kult Eucharystii w miastach średniowiecznych na przykładzie miast lokacyjnych Kujaw i ziemi dobrzyńskiej (XIII–XV w.)
   • Z dziejów ekumenii w diecezji włocławskiej
   • Z dziejów ruchu charystowskiego w Polsce i w diecezji włocławskiej
   • Księża diecezji włocławskiej posłami i senatorami w II Rzeczpospolitej
   • Sprawozdanie z działalności Teologicznego Towarzystwa Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku w roku akademickim 2005/2006
   • Książki z księgozbioru rodziny Strzemboszów i Andrzeja Lisieckiego w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku : w uzupełnieniu pracy "Kolekcje historyczne, księgozbiory szlacheckie XVI-XVII wieku"
   • Recenzje (Studia Włocławskie, T. 9)