čeština   Deutsch   English   polski   français  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Source = "Tractu temporis : ludzie – regiony – fakty : księga dedykowana dr hab. prof. UŁ Tadeuszowi Nowakowi. - Łódź - Wieluń, 2018. - S. 315-324."]